వాయిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ టీచర్ నవంబర్ - 2015 సంచిక

లోపలి పేజీల్లో...

ఉగాండా ఉపాధ్యాయులు.... - 4
మహిళా ఉపాధ్యాయులు... - 5
సదస్సు ఆహ్యాన పత్రం.... - 6
సదస్సు ప్రాధాన్యత ... - 7
బాలల దినోత్సవం.... - 9
బడిపిల్లల శిక్షణ సేద్యం... - 10
ర్యాలీ టు పార్లమెంట్‌... - 12
కలం గళం పై అసహనం... - 14
సర్వీస్‌ నిబంధనలు రూపొందించాలి... - 15
బహుదాబలి .... -17
ప్రశ్నోత్తరాలు - 18
ఉద్యమవార్తలు - 20
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు - 28

Month: 

Year: 

slideshow general: 

Link this content to Slideshow