వాయిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ టీచర్ జూలై -2015 సంచిక

లోపలి పేజీల్లో... 

విస్తరించిన విద్యా ఉద్యమాలు ...

వివిధ దేశాలలో ఉపాధ్యాయ ఉద్యమాలు - 4
దాశరథి గారికి నివాళి - 5
ప్రభుత్వ విద్యకోసం విస్తృత ఉద్యమం - 6
ప్రభుత్వంతో చర్చలు - 7
కార్యవర్గ సమావేశాలు - 9
విద్యా విధానంపై సమాలోచన - 10
ఎస్‌టిఎఫ్‌ఐ కార్యవర్గ సమావేశం - 11
ప్రచార జాతాలు - 13
బదిలీ నిబంధనలు - 16
ప్రశ్నోత్తరాలు - 18
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు - 19

Month: 

Year: 

slideshow general: 

Link this content to Slideshow