వాయిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ టీచర్ జూన్ - 2015 సంచిక

ఎదరు చూపులతో గడిచిన ఏడాది, వివిధ దేశాలలో ఉపాధ్యాయ ఉద్యమాలు, 2014-15 విద్యా సం|| పాఠశాల విద్య,  సమగ్ర మూల్యాంకనం...., బాలల హక్కులను హరిస్తున్న...., పూర్వ ప్రాథమిక విద్య - ప్రాధాన్యత, ఉసూరుమంటున్న ఉపాధ్యాయ విద్య, పరిమళించిన మానత్వం..., ప్రైవేటు రంగంలో రిజర్వేషన్లు..., నేను సైతం, మేడే ఉత్సవాలు, ప్రశ్నోత్తరాలు, ధర్నాలు, సదస్సులు, ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు.

ఇందులో 

వివిధ దేశాలలో ఉపాధ్యాయ ఉద్యమాలు - 4
2014-15 విద్యా సం|| పాఠశాల విద్య - 5
సమగ్ర మూల్యాంకనం.... - 6
బాలల హక్కులను హరిస్తున్న.... - 7
పూర్వ ప్రాథమిక విద్య - ప్రాధాన్యత - 8
ఉసూరుమంటున్న ఉపాధ్యాయ విద్య - 9
పరిమళించిన మానత్వం... - 11
ప్రైవేటు రంగంలో రిజర్వేషన్లు... - 12
నేను సైతం - 14
మేడే ఉత్సవాలు - 16
ప్రశ్నోత్తరాలు - 17
ధర్నాలు, సదస్సులు - 23
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు - 27

Month: 

Year: 

slideshow general: 

Link this content to Slideshow