మహబూబ్‌నగర్‌, రంగారెడ్డి, హైదరాబాదు ఉపాధ్యాయ నియోజకవర్గ MLC అభ్యర్థి పరిచయ కార్యక్రమ దృశ్యాలు