అన్ని జిల్లాలకు ఒకేస్థాయి డిఇఓలను నియమించాలి

ప్రమాణాల మెరుగుదలకు తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి -TSUTF